ZŠ s materskou školou Dlhé nad Cirochou, Snina

ZŠ s materskou školou Dlhé nad Cirochou, Snina

Dlhé nad Cirochou 231
06782 Dlhé nad Cirochou
IČO: 37873563

Informácie o inštitúcii ZŠ s materskou školou Dlhé nad Cirochou, Snina

 

 

Z histórie našej školy


Naša škola má dlhú a rozmanitú históriu...

Prvé školy pre chudobných študentov začínali vznikať na Slovensku v 14. storočí a to najmä zakladaním farských škôl. Predtým sa vzdelanie sústredilo prevažne v kláštorných a mestských školách prístupnejším skôr vyšším vrstvám obyvateľstva.

Je možné, že nejaká škola pri fare mohla existovať v tejto obci už skôr. Avšak podľa tvrdenia historika PhDr. Belu Polla, farské školy vznikali na Zemplíne už v 13. storočí.

Už v roku1330 bola takáto farská škola aj v Dlhom nad Cirochou

V roku 1797 bola založená v obci triviálna (základná) škola, na ktorej sa vyučovalo iba zimnom období. Vyučovali sa predmety: čítanie, písanie, rátanie a náboženstvo a to z katechetických kníh. Učiteľom a zároveň kantorom bol Imrich Nizsalkovits. Odmenu za vyučovanie dostával v naturáliách a to ½ korca(dutá miera) žita a ½ korca ovsa od každého domu Do školy bolo zapísaných 30 detí a vyučovalo sa v súkromnom dome.

V roku 1808 bola postavená nová školská budova z nepálených tehál a to na mieste, kde stál predtým zanedbaný dom kantora, neďaleko fary na farskom pozemku. Nová budova pozostávala z dvoch učební, komory a hospodárskych budov. Bývali v nej učiteľ a zvonár.O udržiavanie o opravu všetkého sa starali farníci. Kúrilo sa tak, že každý žiak, ktorý išiel do školy, vzal zo sebou aj niekoľko polienok dreva.

Ďalším učiteľom na tejto škole bol Alojz Dorcsák, potom Jozef Schmidt, Július Kertész, Rozália Schmídtová rodená Nyeste, Lýdia Buzáš, Edmund Véme a ďalší.

Od roku 1892 do konca prvej svetovej vojny sa na škole vyučovalo maďarsky. Škola bola cirkevná do roku 1932, kedy nariadením ministerstva kultúry ČSR sa stala obecnou a v roku 1937 štátnou.

V roku 1932 bola škola premiestnená do prenajatej budovy kaštieľa a v roku 1946 bola daná do užívania nová školská budova. Učilo sa na dvoch miestach: v kaštieli a v novej škole. Neskôr bola celá škola premiestnená do novej budovy.

V roku 1936 keď nastúpil za správcu školy učiteľ Vojtech Hajtaš bola , kvôli ďalšiemu vzdelávaniu žiakov zriadená dvojročná poľnohospodárska škola a zároveň zriadená aj ovocná škôlka.

V roku 1940 opäť bola reštituovaná na cirkevnú školu až do roku 1945, odkedy je znova štátnou.

V roku 1948 bola zriadená v obci stredná škola, ktorú okrem miestnych žiakov navštevovali aj žiaci z Modrej nad Cirochou, Kamenice nad Cirochou a Kamienky. Takže v obci boli dve školy: národná a stredná.

V roku 1953/54 reorganizáciu vznikla osemročná stredná škola a túto navštevovali aj žiaci z Belej nad Cirochou.

V roku 1960 vzniká základná deväťročná škola.

 

 

"Každé dieťa je rado tam, kde cíti, že je vítané,
že môže povedať svoj názor a vyjadriť svoje pocity.
Kde je mu príjemne pri rozhovore s dospelým i vrstovníkom,
kde nepociťuje strach ani úzkosť.
Kde sa môže podeliť o radosť i bolesť a vie,
že v prípade poteby sa mu pomôže.
Kde vníma nielen získavanie vedomosti,
vytváranie hodnôt a postojov, ale i potrebu rozumieť.
Ľuďom, svetu, situáciám.
Taká je naša škola, v ktorej sa všetci snažíme o jasné pravidlá,
ústretový prístup, vzájomné pochopenie.
Taká je škola -
škola vzájomného porozumenia

Kde nás nájdete?

Zobrazit